Všeobecné podmínky


1. Cestovní kancelář TIME přejímá závazek zprostředkovat služby uvedené v přihlášce okamžikem zaplacení plné výše ceny zájezdu. Tímto okamžikem také vzniká smluvní vztah mezi cestovní kanceláří a zákazníkem jednajícím i jméném osob uvedených na přihlášce na zájezd - pobyt.

2. Případná rezervace je podmíněna okamžitou úhradou zálohy ve výši 50% ceny zájezdu a ve sjednaném termínu úhradou celkové ceny zájezdu - pobytu CK. U krátkodobých zájezdů požaduje cestovní kancelář okamžitou úhradu zájezdu v plné výši. Platbu provádějte na adresu cestovní kanceláře uvedenou na přihlášce.

3. Osoby mladší 15 let se zůčastní zájezdu - pobytu pouze v doprovodu odpovědné osoby starší 18 let.

4. Každý účastník zájezdu - pobytu tímto prohlašuje, že si je plně vědom případných zdravotních rizik, která pro něj účastí na tomto zájezdu - pobytu mohou vzniknout a prohlašuje, že se zájezdu účastní na svou vlastní odpovědnost. Současně prohlašuje, že podmínky zájezdu vyhovují jeho běžnému zdravotnímu stavu. Zároveň odpovídá za platnost svých cestovních dokladů v době konání zájezdu - pobytu. Účastníci s vlastní dopravou odpovídají za veškeré potřebné doklady nezbytné k cestám do zahraničí (zelená karta, MŘP, pojištění atd.).

5. CK přijímá jen písemné reklamace, a to do 15 dnů po ukončení zájezdu - pobytu. Zákazník má právo na náhradu jen do výše nečerpaných služeb (musí být mezi zákazníkem a recepcí, průvodcem, nebo vedoucím pobytu proveden zápis o předmětu reklamace a řádně oboustranně potvrzen - popřípadě zaznamenán do voucheru.

6. Zákazník má právo na poskytnutí potřebných cestovních a pobytových informací od cestovní kanceláře.

7. Zákazník má právo, aby cestovní kancelář pro všechny cestující uvedené v přihlášce sjednala za poplatek u jí zvolené pojišťovny hromadné základní pojištění pro cesty a pobyt na tomto zájezdu - pobytu. V případě vzniku škodní události jedná zákazník přímo s pojišťovnou. Doporučujeme individuálně si ještě sjednat "Pojištění léčebných výloh v zahraničí" u zdravotní pojišťovny zákazníka nebo u České pojišťovny (po předložení cestovního pasu).

8. Každý zákazník je povinen cestovní kanceláři poskytnout potřebnou součinnost, a to zejména včasným poskytnutím vyžadovaných dokladů a řádným sdělením vyžadovaných osobních dat.

9. Každý účastník zájezdu je povinen řídit se ústními i písemnými pokyny průvodce nebo vedoucího zájezdu - pobytu cestovní kanceláře souvisejícími s jejich osobou a pobytem.

10. Cestovní kancelář má právo na zvýšení ceny do data uskutečnění zájezdu - pobytu, a to v případech, kdy po datu stanovení cen v nabídkách CK došlo ke zvýšení cen nakupovaných služeb nebo změně kurzů konvertibilních měn vyhlášeným ČNB nebo devalvací Kč o více než 5%, přičemž toto nebylo před uzavřením smlouvy známo. Úpravy cen se vztahují na všechny služby, které zatím zákazník nečerpal a které jsou obsahem ceny. Jedná-li se o zvýšení o více než 20% z původní ceny zájezdu, má zákazník právo od této smlouvy odstoupit, a to bez storno poplatků (od uhrazené ceny se odečte pouze poštovné).

11. Stornovací podmínky: Zákazník má právo před započetím zájezdu od smlouvy odstoupit na základě písemného oznámení cestovní kanceláři. Zrušení smlouvy nastává okamžikem převzetí tohoto oznámení.
Při odstoupení od smlouvy je zákazník povinen zaplatit stornovací poplatky v této výši:

12. CK si vyhrazuje právo zrušit zájezd nejpozději 5 dnů před odjezdem v případě, že by se zájezdu zúčastnilo méně než 35 platících osob v autobuse.

13. Objednavatel potvrzuje svým podpisem na přihlášce, že jsou jim VŠEOBECNÉ PODMÍNKY známy, rozumějí jim, souhlasí s nimi a v plném rozsahu je přijímají.Cestovní kancelář TIME
Člen Asociace českých cestovních kanceláří a agentur

Ing. Hedvika Thiemlová
Opavská 438
747 22 Dolní Benešov
Tel./fax: +420 553 651 259

Vaše dotazy a připomínky uvítáme!


Kliknutím spustíte naše stránky hezky od začátku...


ky hezky od začátku...">